Stowarzyszenie ochrony przeciwpożarowej wspólny kodeks praktyk

23 czerwca 2016.
Standardów

STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WSPÓLNY KODEKS PRAKTYK

Stowarzyszenie ochrony przeciwpożarowej/Konfederacja budowlana wyprodukowała, przy wsparciu stowarzyszenia brytyjskich ubezpieczycieli, główny związek straży pożarnej, a Londyńska Straż pożarna, wspólny Kodeks postępowania w sprawie ochrony przed ogniem Budowach i budynkach poddawanych renowacji. Określa to najlepsze praktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego z konkretnych wyzwań i wymagań przemysłu budowlanego na uwadze, i obejmuje następujące przepisy:

4.5 System sygnalizacji pożaru – wszelkie środki wykorzystywane do ostrzegania o pożarze w miejscu. Najbardziej podstawowym systemem może być nie więcej niż syrena ręczna lub ręcznie sterowana Gong. Niektóre strony według ich wielkości i charakteru może wymagać "Break szkła" Call-punktów, które, gdy łamane, elektronicznie działają dzwonki, Klaxons lub syreny.

4.6 System wykrywania pożaru – system składający się z komponentów służących do automatycznego wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i inicjowania innych działań, stosownie do potrzeb.

6.1.1 Osoba odpowiedzialna – osoba odpowiedzialna musi podjąć takie ogólne środki ostrożności, które zapewnią, na ile jest to praktycznie wykonalne, bezpieczeństwo swoich pracowników oraz, w odniesieniu do osób, które nie są jego pracownikami, podjąć takie ogólne środki ostrożności, jakie mogą być racjonalnie wymagane w tych okolicznościach. Będzie to obejmowało:

c przeprowadza się cotygodniowe testy alarmu pożarowego (oraz wszelkie domowe czujki dymu w stylu wewnętrznym) oraz że inne detektory dymu i ciepła na miejscu są badane zgodnie z oceną ryzyka;

13.8 Budynki tymczasowe lub tymczasowe zakwaterowanie:

a wewnątrz budynku w trakcie budowy/renowacji;

b wewnątrz innego budynku stałego; Lub

(c) w odległości 10 m od takiego budynku (-ów)

muszą być wyposażone w systemy wykrywania pożaru zgodne z uznaną kategorią instalacji, zgodnie z BS 5839-1: Systemy wykrywania i alarmu pożarowego dla budynków: Kodeks praktyki projektowania, instalacji, uruchomienia i konserwacji systemu (ref 23). W przypadku miejsc o podwyższonym ryzyku pożarowym system wykrywania pożaru musi być połączony z systemem sygnalizacji pożaru w budynku, na którym wykonywana jest praca oraz do centrum otrzymującego alarm, chyba że na miejscu znajduje się 24-godzinna obecność bezpieczeństwa w miejscu pracy. Komponenty automatycznych systemów wykrywania pożaru i alarmu powinny być oznaczone jako zgodne z normą EN 54 (ref 37).

BUDOWNICTWO (PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE) PRZEPISY 2015

Prawidło 32 wykrywanie pożaru i gaszenie pożarów.

(1) W stosownych przypadkach, w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa osoby na budowie, należy zapewnić odpowiedni i wystarczający sprzęt gaśniczy oraz systemy wykrywania pożaru i alarmowania w odpowiednich miejscach.

(3) Sprzęt gaśniczy lub systemy wykrywania pożaru i alarmu muszą być badane i badane w odpowiednich odstępach czasu i odpowiednio konserwowane.

NORMY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII RADIOWYCH W SPRZĘCIE RATUNKOWYM (ETSI 300-220-1)

Europejskie wytyczne w sprawie wykorzystania technologii radiowych w sprzęcie ratunkowym określają wykorzystanie trwałości w zakresie systemów o znaczeniu krytycznym dla klasy 1 w "systemach życia ludzkiego" – tj. tych, w których Jakakolwiek awaria może spowodować ryzyko fizyczne dla danej osoby. System łabędzia używa na całym obszarze radia klasy 1, zapewniając maksymalną niezawodność sygnału dla krytycznego systemu ewakuacji na budowie.

WYTYCZNE HSE DLA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDÓW (HSG168; 223)

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie sites1, że:

"oczekuje się na większości stron, że połączenie (może być okablowany lub bezprzewodowy) system punktów połączeń i sygnalizatorów będzie zobowiązany do zapewnienia skutecznego systemu ostrzegania przed pożarem."

Łabędzia jest solidny bezprzewodowy system ostrzegania przed pożarem, integrujący zarówno punkty i sygnalizatory, które zapewnia, że gdy jeden punkt połączenia-lub ciepła/detektor dymu-jest wyzwalany, alert w całej witrynie jest inicjowany w objętości, która jest praktyczna dla ostrzegania zajęty miejscu budowy .

16 KROKÓW DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Z DREWNA

W ramach 16 kroków do dokumentu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej.

"odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i utrzymywane automatyczne wykrywanie pożaru system alarmowy może racjonalnie zapewnić, że agentów witryny będą świadomi pożaru przed może stać się wystarczająco duże, aby zagrozić ich drogę ucieczki. Zgodnie z ogólną zasadą, dzwonki, gwizdki i podobne urządzenia alarmu pożarowego prawdopodobnie nie będzie na tyle głośno lub słychać łatwo wszystkich agentów witryny na wielopiętrowych projektów budowlanych. Elektryczne urządzenia ostrzegawcze pożarowe muszą być zawsze stosowane w projektach ramowych z drewna, chyba że można wyraźnie wykazać, że inne systemy są skuteczne. Urządzenia te powinny być połączone z urządzeniami wykrywającymi strategicznie rozmieszczone wokół struktury, aby zapewnić jak najszybsze wykrycie ognia. "

ZROZUMIENIE OZNAKOWANIA CE I ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Z definicji produkt budowlany jest jakimkolwiek produktem lub "zestawem", który jest produkowany i wprowadzany do obrotu w celu włączenia na stałe w roboty budowlane. System łabędzia jest tymczasowym systemem sygnalizacji pożaru i nie musi być zgodny z przepisami rozporządzenia 2011 w sprawie wyrobów budowlanych. Jednak ze względu na niszczący charakter pożaru na placach budowy, system został rygorystycznie przetestowane. Produkt nie wchodzi w zakres regulacji wyrobów budowlanych 2011, gdy jest stosowany, jak przedstawiono poniżej:

— Zamierzonym zastosowaniem systemu jest system ostrzegania o pożarach i pierwszej pomocy obejmujący punkty sygnalizacji pożaru, punkty pierwszej pomocy, wykrywanie dymu i ciepła oraz Panel kontrolny do tymczasowej osłony przeciwpożarowej podczas robót budowlanych.

— System przeznaczony jest do instalacji w budynku w budowie, w kabinach lub na ruchomych punktach pożaru i jest pobierany/demontowany na końcu projektu budowlanego.

Moduły radiowe są klasy 1 z odbiornikami kategorii 1, zgodnie z wymaganiami dla systemów życia ludzkiego, zgodnie z dyrektywą R&TTE (1999/5/EC) i system został przetestowany według następujących norm;

 •  EN 60950-1:2006 + A2:2013
  Bezpieczeństwo elektryczne

 • EN 301 489-3 v 1.6.1 (2013-08)
  Kompatybilność elektromagnetyczna

 • EN 50130-4:2011
  Kompatybilność elektromagnetyczna

 • EN 300 220-2 v 2.4.1 (2012-05)
  Wydajność radia

WYDAJNOŚĆ RADIA

Moduł radiowy łabędzia został zaprojektowany do specyficznego zastosowania na placach budowy, gdzie zmieniające się warunki i środowiska pracy wymagają znacznie większej wydajności z radia niż w standardowych, bezprzewodowych, połączonych systemach przeciwpożarowych. Radio działa na protokole siatkowym, który zapewnia integralność sygnału w zmieniającym się środowisku. System został pomyślnie zainstalowany w warunkach, począwszy od kompleksów kabinowych ze stali do konkretnych piwnic do 12M pod ziemią, a nawet projekty kolejowe 40m metra. Zakres radia na otwartej ziemi został zmierzony na 1,5 km, a sygnały zostały odebrane w odległości 2,5 km od jednostek umieszczonych w budynkach o wysokich wzroście.

STANDARDY W BRANŻY STRAŻY POŻARNEJ

System łabędzia został zaprojektowany do użytku na placach budowy i może być wykorzystywany jako element systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego na BS5839-1 2013 w miejscu tymczasowego zakwaterowania (sekcja 13,8), zgodnie z wymogami JCOP (wspólny Kodeks postępowania w sprawie ochrony przed ogniem Budowy i budownictwa poddawanych renowacji – 2012). System przeznaczony jest również do spełnienia wymagań JCOP dla wysokich budów (sekcja 22,8) i dużych konstrukcji drewnianych (sekcja 23,15).